Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Brummense Damvereniging


Artikel 1-Leden

De leden van de vereniging worden onderscheiden in:

– Welpen; zij die op 31 december de leeftijd van 11 jaar nog niet zullen hebben bereikt.

– Pupillen; zij die op 31 december de leeftijd van 11 jaar wel, maar de leeftijd van 14 jaar nog niet zullen hebben bereikt.

– Aspiranten; zij die op 31 december de leeftijd van 14 jaar wel, maar de leeftijd van 17 jaar nog niet zullen hebben bereikt.

– Junioren; zij die op 31 december de leeftijd van 17 jaar wel, maar de leeftijd van 20 jaar nog niet zullen hebben bereikt.

– Senioren; zij die op 31 december de leeftijd van 20 jaar zullen hebben bereikt.


Artikel 2 – Bestuur

2.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en in ieder geval uit een oneven aantal personen.

De functies in het bestuur zijn als volgt verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en algemeen adjunct.

2.2 Bestuursleden dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en een jaar lid te zijn.

2.3 De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling de functies.

2.4 Bestuursleden worden gekozen voor een zittingsperiode van drie achtereenvolgende jaren.

2.5 Het rooster van aftreden is zodanig vastgesteld, dat aftredend is:

– de voorzitter tegelijkertijd met de algemeen adjunct;

– de secretaris tegelijkertijd met de wedstrijdleider;

– de penningmeester.


Artikel 3 – Vergaderingen

3.1 Het bestuur belegt per jaar minimaal drie bestuursvergaderingen en één algemene vergadering.

3.2 Besluiten op de algemene vergadering genomen zijn slechts geldig indien minimaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.


Artikel 4 – Financiële controlecommissie

4.1 De financiële controlecommissie bestaat uit twee personen van 18 jaar of ouder.

4.2 De leden van de financiële controlecommissie worden voor een periode van twee jaar gekozen en treden bij toerbeurt af.

Artikel 5 – Contributie

5.1 De contributie dient zo veel mogelijk bij vooruit betaling te worden voldaan.

5.2 De leden geven bij de penningmeester aan op welke wijze zij de contributie zullen afdragen.

Artikel 6 – Accommodatie en speeltijden

6.1 De damavonden worden gehouden in een door de algemene vergadering bepaalde accommodatie.

6.2 De damavonden worden gehouden op een door de algemene vergadering vastgestelde avond en aanvangsuur

 

Artikel 7 – Vervoer

7.1 Reiskosten, welke voortvloeien uit deelname aan de bondscompetitie, komen voor rekening van de vereniging.

7.2 Leden die overige leden vervoeren naar wedstrijden voor de bondscompetitie, ontvangen hiervoor een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag per kilometer.


In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur

 

 

Het huishoudelijk reglement is opgesteld d.d. 24 augustus 1967.

Voorzitter: H.L. v.d. Beemt; secretaris: R. Verbeek; wedstrijdleider: J.F. Geerken.

 

Gewijzigd d.d. 16 augustus 1976.

Voorzitter: J.J.A. Mientjes; secretaris: R. Verbeek; wedstrijdleider: Th. Rondeel.

 

Gewijzigd d.d. 31 juli 1990.

Voorzitter: R. Verbeek; secretaris: J.H.J. Cijnssen; wedstrijdleider: J.F. Geerken.

 

Gewijzigd d.d. 26 augustus 1999.

Voorzitter. M.W. Bruinsma; secretaris: J.H.J. Cijnssen; wedstrijdleider: P.J.G.M. Bosch.

 

Gewijzigd d.d. 11 maart 2004.

Voorzitter: M.W. Bruinsma; secretaris: J.H.J. Cijnssen; wedstrijdleider: D. Dix.

Privacy Brummense damvereniging

hieronder kunt u de privacy policy vinden die de Brummense damvereniging hanteert

AVG